Wettelijke informatie

Juridische informatie

www.media.group.renault.com/be

 

RENAULT heeft de site “www.media.group.renault.com” geopend om zijn gebruikers persoonlijke informatie te bieden (© RENAULT 2013 - alle reproductie- en voorstellingsrechten voorbehouden). Het gebruik van de site is onderworpen aan de naleving van de algemene toegangs- en gebruiksvoorwaarden die hierna worden beschreven ("Algemene voorwaarden") en van alle toepasbare wetten. Door de site te bezoeken, te doorzoeken en te gebruiken, aanvaardt u zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden die voorrang hebben op alle andere overeenkomsten die u eventueel elders heeft met RENAULT of de leden van het commerciële net.

Renault België Luxemburg
Mozartlaan, 20
1620 Drogenbos

Algemene informatie

Crédits

Intellectuele eigendomsrechten

Download condities

Beheer van de wachtwoorden en toegangscodes

Persoonsgegevens en andere gegevens

Hyperlinks

Beperking van de aansprakelijkheid

Toepasbaar recht

Bijwerking van de algemene voorwaarden

 

 

Algemene informatie

Directeur publicatie :

 Karl Schuybroek

 

Deze website is uitgegeven en gehost door:

 

DMT Development Systems Group Inc.

University of Manitoba Campus
500 - One Research Road
Winnipeg, MB  Canada
R3T 6E3

www.dmt.ca

 

 

Crédits

Directeur publicatie : Karl Schuybroek

De verantwoordelijke uitgever van deze site is de Persdienst van Renault

Ontwerp, uitvoering, beheer, hosting: DMT Development Systems Group Inc.

© Renault - www.media.group.renault.com 2013

 

Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrechten en/of rechten op de tekeningen en modellen

Reproducties of voorstellingen op elk medium, en met name op papier of digitaal, van de inhoud die de site u ter beschikking stelt en die is beschermd met auteursrecht en/of rechten op tekeningen en modellen, zijn toegelaten voor zover ze strikt zijn bedoeld voor informatiedoeleinden, met uitsluiting van elk gebruik voor reclame- en/of publiciteitsdoeleinden.
Het niet naleven van deze rechten wordt beschouwd als vervalsing en wordt bestraft met twee jaar gevangenisstraf en/of een boete van 150 000 euro.

Merkenrecht

De naam RENAULT, het RENAULT-logo (ruit), de naam van de voertuigen van het RENAULT-gamma en de producten en diensten die ermee verbonden zijn, zijn gedeponeerde merken van RENAULT.

Er kunnen ook andere merken worden genoemd die in principe zijn aangeduid met een hoofdletter. Ze worden door RENAULT gebruikt ofwel met de toestemming van hun houder, ofwel in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom.

Reproductie, imitatie, het gebruik of het afbeelden van deze merken zonder voorafgaande toestemming van RENAULT of hun respectieve houder, zijn een misdrijf. Overtreders bezondigen zich aan namaak en worden bestraft met twee jaar gevangenisstraf en/of een boete van € 150 000.

Media Centre

De onlinefoto’s/-video’s/-podcasts in het Media Centre van de website www.media.group.renault.com zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers behalve indien:
- de drager waarop de genoemde foto's/video's/podcasts zullen worden gereproduceerd, enkel bedoeld is voor seriepublicaties met een ISSN-nummer en/of;
- de gebruiker het statuur heeft van journalist.
Elk ander gebruik, met name voor reclame- of publiciteitsdoeleinden, is verboden en kan worden beschouwd als vervalsing.

 

Download condities

Alle elementen van de website (met name foto’s, teksten, video’s en beelden) zijn eigendom van Renault SAS en/of zijn filialen of derden die Renault SAS de toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Deze elementen worden aan derden ter beschikking gesteld voor redactiedoeleinden. Het is ten strengste verboden deze elementen te gebruiken voor commerciële doeleinden en marketing- en publiciteitsdoeleinden in het bijzonder. Alle merken op de site zijn eigendom van de Renault-groep.

 

Persoonlijke en andere gegevens

Een deel van de site is vrij te raadplegen, zonder dat men zich hoeft in te schrijven. Om het volledige aanbod aan inhoud en services van de site media.group.renault.com te kunnen raadplegen, dient u hiervoor na afloop van de hieronder beschreven inschrijvingsprocedure de expliciete toelating te krijgen van RENAULT.

Daartoe hebben we uw identiteit en andere gegevens nodig.

De informatie die u ons doorgeeft, wordt beschouwd als vertrouwelijk en Renault engageert zich om ze niet door te geven aan derden, tenzij volgens de wettelijke bepalingen en de wet op de Informatica en Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978.

Inschrijvingsprocedure, beheer van wachtwoorden en toegangscodes

Tijdens de registratieprocedure geeft u een e-mailadres en wachtwoord in. U bent als enige verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en alle acties die onder uw gebruikersnaam en/of met uw wachtwoord kunnen worden ondernomen. U verbindt zich ertoe RENAULT onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet-toegelaten gebruik van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord en u dient ervoor te zorgen dat u zich afmeldt op het einde van elke sessie. RENAULT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze verplichtingen.

 

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die in het kader van dit inschrijvingsformulier worden verzameld (naam, voorna(a)m(en), e-mail, enz.), zijn onmisbaar om uw informatievragen te beantwoorden en om u e-mail alerts en informatie over site-updates toe te sturen.

Deze gegevens zijn exclusief bestemd voor RENAULT en voor perscommunicatie. RENAULT engageert zich om de ingezamelde gegevens op geen enkele manier in zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder u daarvan vooraf op de hoogte te brengen.

Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden bewaard door RENAULT. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over het recht om uw gegevens te bekijken en recht te zetten. Hiervoor dient u contact op te nemen met:

- hetzij op het volgende e-mailadres:

karl.schuybroek@renault.be

- hetzij op het volgende postadres:

 

RENAULT België Luxemburg
Directie Communicatie
Mozartlaan 20
1620 Drogenbos.

Als u de services aangeboden op de site, en met name de alerts, niet meer wenst te ontvangen, gelieve dan de uitschrijvingsprocedure te volgen die op de site is beschreven in de rubriek “Mijn profiel”.

 

Gegevens zonder persoonlijk karakter

De niet-persoonlijke informatie die u ons doorgeeft en die betrekking heeft op uw voorkeuren, uw interesses en uw passies, wordt gebruikt om u beter aangepaste services aan te bieden.

Bepaalde informatie kan automatisch worden ingezameld maar kan dan in geen geval aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. Die inlichtingen hebben betrekking op het type van internetbrowser dat u gebruikt, het besturingssysteem van uw computer en de domeinnaam vanwaar u naar onze site bent gesurft.

 

"Cookies"

Tijdens een bezoek aan onze site kan Renault een cookie op uw harde schijf plaatsen. Een cookie is een klein informatiebestandje dat door een webserver naar uw browser wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Algemeen gesproken is het bedoeld om na te gaan hoe uw computer op onze site navigeert (de pagina's die u raadpleegt, de datum en het uur van de raadpleging, enz. die we bij uw latere bezoeken kunnen lezen).

U kunt zich uiteraard verzetten tegen de registratie van cookies. Meer informatie hierover vindt u de handleiding van uw browser.

U kunt de cookies ook op elk moment en individueel verwijderen zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding van uw computer.

Als u onze cookies aanvaardt, worden ze gedurende vijf jaar op uw computer bewaard, tenzij u ze zelf wist. Opgelet: wanneer u de cookies weigert, zijn bepaalde delen van media.group.renault.com mogelijk niet toegankelijk.

Hyperlinks

Het is ten strengste verboden om op de geaccrediteerde inhoud hyperlinks naar de site www.media.group.renault.com/be van RENAULT te plaatsen, in welke vorm dan ook.

RENAULT kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de terbeschikkingstelling van sites waarnaar een hyperlink op de site www.media.group.renault.com/be is aangebracht en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de producten, de services, enz. die op deze sites of vanaf deze sites worden aangeboden.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker gebruikt de site op eigen risico. In geen enkel geval kunnen RENAULT, haar dochterondernemingen of de leden van haar netwerk aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, en met name materieel nadeel, verlies van gegevens of programma's en financieel nadeel, ten gevolge van het bezoeken of gebruiken van deze site en de inhoud (teksten, afbeeldingen, foto's, video's, geluiden, enz.) die ermee verbonden is. De inhoud van de site wordt weergegeven zonder enige garantie van welke aard ook.

De toegang tot de services die op de site worden voorgesteld, kan worden beperkt. U dient zich er dan ook van te vergewissen dat u onze website mag raadplegen vanaf het land waar de verbinding tot stand komt.

 

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. De taal van de Algemene Voorwaarden is het Frans. Bij een eventueel geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd

 

 

Bijwerking van de algemene voorwaarden

RENAULT behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site en de Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en te updaten. De gebruiker dient deze wijzigingen en updates te respecteren en bijgevolg regelmatig deze rubriek te raadplegen om de geldende Algemene Voorwaarden te controleren.

Groupe Renault
Draai uw smartphone.
Hou uw smartphone verticaal om onze website optimaal te kunnen bekijken.
0:00 / 0:00
Download condities
Alle elementen van de website (met name foto’s, teksten, video’s en beelden) zijn eigendom van Renault SAS en/of zijn filialen of derden die Renault SAS de toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Deze elementen worden aan derden ter beschikking gesteld voor redactiedoeleinden. Het is ten strengste verboden deze elementen te gebruiken voor commerciële doeleinden en marketing- en publiciteitsdoeleinden in het bijzonder. Alle merken op de site zijn eigendom van de Renault-groep.